Regulamin

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie lub też chęci odbycia konsultacji behawiorystycznej odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.tellmehau.pl, telefonicznie, lub mailowo.
 2. Uczestnik szkolenia zapewnia, iż jest świadomy, że w przypadku, kiedy zrezygnuje z zajęć później niż na 5 dni roboczych przed konkretną datą rozpoczęcia szkolenia, będzie on zobligowany do uiszczenia całej kwoty za szkolenie.
 3. Całkowita zapłata za dany program szkoleniowy, zajęcia indywidualne/grupowe powinna być uiszczona najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 4. Rezygnację ze szkolenia, konsultacji należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez email: magda@tellmehau.pl lub telefonicznie.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przychodzić na zajęcia punktualnie.
 6. W przypadku nieobecności uczestnika na kolejnych zajęciach – musi być to uprzednio zgłoszone drogą mailową.
 7. W powyższym przypadku uczestnik ma prawo do odrobienia zajęć jeśli zgłosić swoją nieobecność minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Dana grupa szkoleniowa może zostać nieutworzona z powodu zbyt małej liczby chętnych.
 9. Na pierwsze zajęcia opiekun psa zobowiązany jest do przyniesienia książeczki zdrowia psa oraz okazania aktualnego wykazu szczepień i odrobaczenia.
 10. Zajęcia odbywają się tylko metodą pozytywnego szkolenia psów.
 11. Na zajęcia uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą podane w mailu rekwizyty.
 12. Podczas zajęć psy są cały czas na smyczach, których długość wynosi przynajmniej 4m (nie może być to smycz typu FLEXI) – zabronione jest puszczenie psów luzem.
 13. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora.
 14. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez instruktora miejscu.
 15. Pierwsza konsultacja behawioralna odbywa się zawsze u klienta, kolejna może być w zaproponowanym przez behawiorystę miejscu.
 16. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach z psem w kolczatce, łańcuszku, halterze.
 17. Zabrania się stosowania przemocy wobec psa podczas zajęć.
 18. Podczas trwania zajęć uczestnicy zobowiązani są cały czas dbać o psa, zapewnić mu smakołyki, wodę a także cały czas zwracać uwagę na jego komunikaty i potrzeby.
 19. Uczestnicy zobowiązani są do sprzątania po swoim psie.
 20. Uczestnicy zobowiązani są do pracy ze swoim psem między zajęciami.
 21. Kurs z podstawowego posłuszeństwa kończy się małym egzaminem, gdzie sprawdzane są umiejętności psa oraz uczestnika.
 22. Po zakończenia udziału w psim przedszkolu każdy uczestnik dostaje dyplom uczestnictwa w kursie.
 23. Uczestnik szkolenia przed przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 24. Trener nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psy uczestników.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych – informacja taka musi być wysłana do uczestników minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 26. W powyższym przypadku każdemu uczestnikowi trener gwarantuje odrobienie zajęć w innym terminie.
 27. Trener zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów takich jak zdjęcia lub filmy robionych podczas podczas szkolenia do celów marketingowych i szkoleniowych.
 28. Każde odstąpienie od regulaminu będzie skutkowało zakończeniem współpracy bez możliwości zwrotu uiszczonej kwoty.