Regulamin

Regulaminy nie brzmią najlepiej, jednakże chce żebyście wiedzieli, że jest on napisany w miłym tonie. 🙂

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie lub też chęci odbycia konsultacji behawiorystycznej odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej: www.tellmehau.pl, telefonicznie, lub mailowo.
 2. Uczestnik szkolenia zapewnia, iż jest świadomy, że w przypadku, kiedy zrezygnuje z zajęć później niż na 5 dni roboczych przed konkretną datą rozpoczęcia szkolenia, będzie on zobligowany do uiszczenia całej kwoty za szkolenie.
 3. Całkowita zapłata za dany program szkoleniowy, zajęcia indywidualne/grupowe powinna być uiszczona najpóźniej na pierwszych zajęciach.
 4. Uiszczona kwota nie ulega zwrotowi.
 5. Rezygnację ze szkolenia, konsultacji należy zgłosić drogą elektroniczną poprzez email: magda@tellmehau.pl lub telefonicznie.
 6. Uczestnik zobowiązany jest przychodzić na zajęcia punktualnie.
 7. W przypadku nieobecności uczestnika na kolejnych zajęciach – musi być to uprzednio zgłoszone drogą mailową.
 8. W powyższym przypadku uczestnik ma prawo do odrobienia zajęć jeśli zgłosi swoją nieobecność minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 9. Można odrobić tylko jedne zajęcia szkoleniowe.
 10. Dana grupa szkoleniowa może zostać nieutworzona z powodu zbyt małej liczby chętnych.
 11. Na pierwsze zajęcia opiekun psa zobowiązany jest do przyniesienia książeczki zdrowia psa oraz okazania aktualnego wykazu szczepień i odrobaczenia.
 12. Zajęcia odbywają się tylko metodą pozytywnego szkolenia psów.
 13. Na zajęcia uczestnicy zobowiązani są zabrać ze sobą podane w mailu rekwizyty.
 14. Podczas zajęć psy są cały czas na smyczach, których długość wynosi przynajmniej 4m (nie może być to smycz typu FLEXI) – zabronione jest puszczenie psów luzem.
 15. W trakcie zajęć uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń instruktora.
 16. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez instruktora miejscu.
 17. Pierwsza konsultacja behawioralna odbywa się zawsze u klienta, kolejna może być w zaproponowanym przez behawiorystę miejscu.
 18. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach z psem w kolczatce, łańcuszku, halterze.
 19. Zabrania się stosowania przemocy wobec psa podczas zajęć.
 20. Podczas trwania zajęć uczestnicy zobowiązani są cały czas dbać o psa, zapewnić mu smakołyki, wodę a także cały czas zwracać uwagę na jego komunikaty i potrzeby.
 21. Uczestnicy zobowiązani są do sprzątania po swoim psie.
 22. Uczestnicy zobowiązani są do pracy ze swoim psem między zajęciami.
 23. Kurs z Psiego Bobo oraz kurs dla starszaków kończy się małym egzaminem, gdzie sprawdzane są umiejętności psa oraz uczestnika.
 24. Po zakończenia udziału w psim przedszkolu każdy uczestnik dostaje dyplom uczestnictwa w kursie.
 25. Uczestnik szkolenia przed przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 26. Trener nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psy uczestników.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych – informacja taka musi być wysłana do uczestników minimum 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć.
 28. W powyższym przypadku każdemu uczestnikowi trener gwarantuje odrobienie zajęć w innym terminie.
 29. Trener zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów takich jak zdjęcia lub filmy robionych podczas podczas szkolenia do celów marketingowych i szkoleniowych.
 30. Każde odstąpienie od regulaminu będzie skutkowało zakończeniem współpracy bez możliwości zwrotu uiszczonej kwoty.